سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

با سور و پا سروری و تا هست روزگار

بی سور و بی سرور مبادات هیچ روزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - با سور و پا سروری و تا هست روزگار

fh s,v , \h sv,vd , jh isj v,c'hv

fd s,v , fd sv,v lfhnhj id] v,cتعداد ابیات منتشر شده : 364441