سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

من نگویم : بابر مانندی

که نکو ناید از خردمندیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - من نگویم : بابر مانندی

lk k',dl : fhfv lhkknd

;i k;, khdn hc ovnlknd

تعداد ابیات منتشر شده : 509565