سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

نیست با دانش و شجاعت تو

هیچ پیری و هیچ برناییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - نیست با دانش و شجاعت تو

kdsj fh nhka , a[huj j,

id] \dvd , id] fvkhddتعداد ابیات منتشر شده : 364441