سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

الهی به مستان میخانه ات

بعقل آفرینان دیوانه اتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - الهی به مستان میخانه ات

hgid fi lsjhk ldohki hj

furg Htvdkhk nd,hki hjتعداد ابیات منتشر شده : 206512