سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

الهی به مستان میخانه ات

بعقل آفرینان دیوانه اتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - الهی به مستان میخانه ات

hgid fi lsjhk ldohki hj

furg Htvdkhk nd,hki hj


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی وطن در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712