سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

هجرت ز وصل غیر خبر میدهد مرا

مرگی نوید مرگ دگر میدهد مراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - هجرت ز وصل غیر خبر میدهد مرا

i[vj c ,wg ydv ofv ldnin lvh

lv'd k,dn lv' n'v ldnin lvh


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419