سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

از آن هجران کند با من مدارا

که بی او زیستن کم مردنی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - از آن هجران کند با من مدارا

hc Hk i[vhk ;kn fh lk lnhvh

;i fd h, cdsjk ;l lvnkd kdsj


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419