سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

فیض عجبی یافتم از صبح ببینید

این جادهٔ روشن ره میخانه نباشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - فیض عجبی یافتم از صبح ببینید

tdq u[fd dhtjl hc wfp ffdkdn

hdk [hniٔ v,ak vi ldohki kfhanتعداد ابیات منتشر شده : 285465