سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

زلفش بخط سپرد رضی عهد دلبری

خوبی ازین دو سلسله بیرون نمیشودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - زلفش بخط سپرد رضی عهد دلبری

cgta fox s\vn vqd uin ngfvd

o,fd hcdk n, sgsgi fdv,k klda,n


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455