سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

زلفش به بستر مرگ از تغافلت

سنگین دلا بیک نگهم میتوان خریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - زلفش به بستر مرگ از تغافلت

cgta fi fsjv lv' hc jyhtgj

sk'dk ngh fd; k'il ldj,hk ovdn


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442