سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

دامن هر دو جهان از کف غم برهانم

گر بچنگم فتد از چرخ گریبان و سریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - دامن هر دو جهان از کف غم برهانم

nhlk iv n, [ihk hc ;t yl fvihkl

'v f]k'l tjn hc ]vo 'vdfhk , svd


 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429