سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

قید و اطلاق دلم سوخت ندانم چکنم

هیچ جا بند نه و در همه جا بند شدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - قید و اطلاق دلم سوخت ندانم چکنم

rdn , hxghr ngl s,oj knhkl ];kl

id] [h fkn ki , nv ili [h fkn anlتعداد ابیات منتشر شده : 285465