سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

جز غم عشق بهر چیز که در ساخته ای

حیف و صد حیف از آن عمر که در باخته ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - جز غم عشق بهر چیز که در ساخته ای

[c yl uar fiv ]dc ;i nv shoji hd

pdt , wn pdt hc Hk ulv ;i nv fhoji hd


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455