سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

ای کبوتر تو که سر پنجهٔ شاهینت نیست

با خبر باش که آواز پری می آیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - ای کبوتر تو که سر پنجهٔ شاهینت نیست

hd ;f,jv j, ;i sv \k[iٔ ahidkj kdsj

fh ofv fha ;i H,hc \vd ld Hdn


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442