سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رضی الدین آرتیمانی

ای دل چو سرا پای وجودت همه شد یار

من هیچ ندانم دگر از یار چه خواهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رضی الدین آرتیمانی - ای دل چو سرا پای وجودت همه شد یار

hd ng ], svh \hd ,[,nj ili an dhv

lk id] knhkl n'v hc dhv ]i o,hid


 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429