سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

در آتشم من و این مشت استخوان بر جاست

عجب که سینه ز سوز نفس نمی سوزدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - در آتشم من و این مشت استخوان بر جاست

nv Hjal lk , hdk laj hsjo,hk fv [hsj

u[f ;i sdki c s,c kts kld s,cn


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561