سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

ز داغ و درد جدایی کجا خبر داری؟

تو را که دل به فغان جرس نمی سوزدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - ز داغ و درد جدایی کجا خبر داری؟

c nhy , nvn [nhdd ;[h ofv nhvd?

j, vh ;i ng fi tyhk [vs kld s,cn


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561