سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

ز بس که داغ تو دارم چو لاله بر دل تنگ

دلم به حال دل هیچکس نمی سوزدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - ز بس که داغ تو دارم چو لاله بر دل تنگ

c fs ;i nhy j, nhvl ], ghgi fv ng jk'

ngl fi phg ng id];s kld s,cn


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586