سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

به جز من و تو که در پای دوست سوخته ایم

رهی ز آتش گل؛ خار و خس نمی سوزدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - به جز من و تو که در پای دوست سوخته ایم

fi [c lk , j, ;i nv \hd n,sj s,oji hdl

vid c Hja 'g؛ ohv , os kld s,cn


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573