سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو

چون سپهر نیلگون دارد سر افسونگریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو

kdg',k ]al tvdf hk'dc vk' Hldc j,

],k s\iv kdg',k nhvn sv hts,k'vd


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561