سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

از غم رویت بسان شاخه نیلوفرم

ای ترا چشمی به رنگ شعله نیلوفریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - از غم رویت بسان شاخه نیلوفرم

hc yl v,dj fshk ahoi kdg,tvl

hd jvh ]ald fi vk' augi kdg,tvd


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561