سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

از خون دل چو غنچهٔ گل پاک دامنان

مستانه می کشیده و مستور بوده اندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - از خون دل چو غنچهٔ گل پاک دامنان

hc o,k ng ], yk]iٔ 'g \h; nhlkhk

lsjhki ld ;adni , lsj,v f,ni hkn


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561