سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست

تا بوده مهر و ماه ز هم دور بوده اندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست

'v lhi lk c liv f,n n,v، n,v kdsj

jh f,ni liv , lhi c il n,v f,ni hkn


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586