سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

تا بر آمد صبح پیری پایم از رفتار ماند

کیست تا برگیرد و در سایه تاکم بردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - تا بر آمد صبح پیری پایم از رفتار ماند

jh fv Hln wfp \dvd \hdl hc vtjhv lhkn

;dsj jh fv'dvn , nv shdi jh;l fvn


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573