سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

ذره ام سودای وصل آفتابم در سر است

بال همت می گشایم تا بر افلاکم بردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - ذره ام سودای وصل آفتابم در سر است

bvi hl s,nhd ,wg Htjhfl nv sv hsj

fhg ilj ld 'ahdl jh fv htgh;l fvn


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561