سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

تاگریزان گشتی ای نیلوفری چشم از برم

در غمت از لاغری چون شاخه نیلوفرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - تاگریزان گشتی ای نیلوفری چشم از برم

jh'vdchk 'ajd hd kdg,tvd ]al hc fvl

nv ylj hc ghyvd ],k ahoi kdg,tvl

تعداد ابیات منتشر شده : 474567