سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

ز چشم پر گهرم اختران عجب دارند

که غافلند ز گنجینه ای که من دارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - ز چشم پر گهرم اختران عجب دارند

c ]al \v 'ivl hojvhk u[f nhvkn

;i yhtgkn c 'k[dki hd ;i lk nhvl

تعداد ابیات منتشر شده : 466260