سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

گنج تو باشد دل آگاه تو

گوهر تو اشک سحرگاه توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - گنج تو باشد دل آگاه تو

'k[ j, fhan ng H'hi j,

',iv j, ha; spv'hi j,

تعداد ابیات منتشر شده : 466260