سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

گل و بنفشه چو زلف و رخت به رنگ و به بوی

کجاست ای رخ و زلفت گل و بنفشه منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - گل و بنفشه چو زلف و رخت به رنگ و به بوی

'g , fktai ], cgt , voj fi vk' , fi f,d

;[hsj hd vo , cgtj 'g , fktai lk


 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930