سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رهی معیری

هر چه کمتر شود فروغ حیات

رنج را جانگدازتر بینیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رهی معیری - هر چه کمتر شود فروغ حیات

iv ]i ;ljv a,n tv,y pdhj

vk[ vh [hk'nhcjv fdkd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165