سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رودکی

گه ارمنده ای و گه ارغنده ای

گه آشفته ای و گه آهسته ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رودکی - گه ارمنده ای و گه ارغنده ای

'i hvlkni hd , 'i hvykni hd

'i Hatji hd , 'i Hisji hd

تعداد ابیات منتشر شده : 474567