سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رودکی

نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز

چه بود؟ منت بگویم: قضای یزدان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رودکی - نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز

ki kps ;d,hk f,n , ki v,c'hv nvhc

]i f,n? lkj f',dl: rqhd dcnhk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712