سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدالدین وراوینی

کای تیره شده آب بجویِ تو ز تو

وز خویِ تو بر نخورده، رویِ تو ز توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدالدین وراوینی - کای تیره شده آب بجویِ تو ز تو

;hd jdvi ani Hf f[,dِ j, c j,

,c o,dِ j, fv ko,vni، v,dِ j, c j,

تعداد ابیات منتشر شده : 466260