سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

آن دوست که می بینم، آن دوست که می دانم

تا آنکه رخش دیدم، او من شد و من آنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - آن دوست که می بینم، آن دوست که می دانم

Hk n,sj ;i ld fdkl، Hk n,sj ;i ld nhkl

jh Hk;i voa ndnl، h, lk an , lk Hkl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165