سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

گرت به گوشه چشمی نظر بود به اسیران

دوای درد من اول که بی گناه بخستیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - گرت به گوشه چشمی نظر بود به اسیران

'vj fi ',ai ]ald kzv f,n fi hsdvhk

n,hd nvn lk h,g ;i fd 'khi fosjdتعداد ابیات منتشر شده : 375436