سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ز چشم من پس ازین گر چنین رود سیلاب

درین دیار کسی را مهل که خانه کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ز چشم من پس ازین گر چنین رود سیلاب

c ]al lk \s hcdk 'v ]kdk v,n sdghf

nvdk ndhv ;sd vh lig ;i ohki ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165