سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

چو بیداد کردی توقع مدار

که نامت به نیکی رود در دیارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - چو بیداد کردی توقع مدار

], fdnhn ;vnd j,ru lnhv

;i khlj fi kd;d v,n nv ndhv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586