سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ور ایدون که دشوارت آمد سخن

دگر هر چه دشوارت آید مکنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ور ایدون که دشوارت آمد سخن

,v hdn,k ;i na,hvj Hln sok

n'v iv ]i na,hvj Hdn l;k


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561