سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

تو را چاره از ظلم برگشتن است

نه بیچاره بی گنه کشتن استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - تو را چاره از ظلم برگشتن است

j, vh ]hvi hc zgl fv'ajk hsj

ki fd]hvi fd 'ki ;ajk hsj


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561