سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

مرا پنج روز دگر مانده گیر

دو روز دگر عیش خوش رانده گیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - مرا پنج روز دگر مانده گیر

lvh \k[ v,c n'v lhkni 'dv

n, v,c n'v uda o,a vhkni 'dv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586