سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

نماند ستمکار بد روزگار

بماند بر او لعنت پایدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - نماند ستمکار بد روزگار

klhkn sjl;hv fn v,c'hv

flhkn fv h, gukj \hdnhv


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561