سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

تو را نیک پند است اگر بشنوی

وگر نشنوی خود پشیمان شویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - تو را نیک پند است اگر بشنوی

j, vh kd; \kn hsj h'v fak,d

,'v kak,d o,n \adlhk a,d


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561