سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

بدان کی ستوده شود پادشاه

که خلقش ستایند در بارگاه؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - بدان کی ستوده شود پادشاه

fnhk ;d sj,ni a,n \hnahi

;i ogra sjhdkn nv fhv'hi?


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561