سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

همی گفت و شمشیر بالای سر

سپر کرده جان پیش تیر قدرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - همی گفت و شمشیر بالای سر

ild 'tj , aladv fhghd sv

s\v ;vni [hk \da jdv rnv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586