سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

نبینی که چون کارد بر سر بود

قلم را زبانش روان تر بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - نبینی که چون کارد بر سر بود

kfdkd ;i ],k ;hvn fv sv f,n

rgl vh cfhka v,hk jv f,n


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561