سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

گفتند که او با تو نیاید نشنیدم

با آنکه دلم نیز همی داد گواهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - گفتند که او با تو نیاید نشنیدم

'tjkn ;i h, fh j, kdhdn kakdnl

fh Hk;i ngl kdc ild nhn ',hidتعداد ابیات منتشر شده : 206498