سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

یارب به دست او که قمر زان دو نیم شد

تسبیح گفت در کف میمون او حصاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - یارب به دست او که قمر زان دو نیم شد

dhvf fi nsj h, ;i rlv chk n, kdl an

jsfdp 'tj nv ;t ldl,k h, pwh

تعداد ابیات منتشر شده : 508575