سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

خسروا لشگر منصورت اگر رجعت کرد

نیست بر دامن جاه تو ازین هیچ غبارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - خسروا لشگر منصورت اگر رجعت کرد

osv,h ga'v lkw,vj h'v v[uj ;vn

kdsj fv nhlk [hi j, hcdk id] yfhvتعداد ابیات منتشر شده : 361574