سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

عقل داند که در ادوار فلک بی رجعت

استقامت نپذیرند نجوم سیارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - عقل داند که در ادوار فلک بی رجعت

urg nhkn ;i nv hn,hv tg; fd v[uj

hsjrhlj k\bdvkn k[,l sdhvتعداد ابیات منتشر شده : 367921