سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

این یقین است که در عرصه ملک شطرنج

برتر از شاه یکی نیست به تمکین و وقارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - این یقین است که در عرصه ملک شطرنج

hdk drdk hsj ;i nv uvwi lg; axvk[

fvjv hc ahi d;d kdsj fi jl;dk , ,rhv


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361617