سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

دیده باشی که چو رخ برطرف شاه نهد

بیدقی بی هنری کم خطری بی مقدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - دیده باشی که چو رخ برطرف شاه نهد

ndni fhad ;i ], vo fvxvt ahi kin

fdnrd fd ikvd ;l oxvd fd lrnhvتعداد ابیات منتشر شده : 367907